VĂN BẢN-TÀI LIỆU
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

 DANH SÁCH VĂN BẢN
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆU LOẠI VB BAN HÀNH XEM TẢI VỀ
1 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 Số 16 Ctr/HNDT Chương trình 13/01/2022 Download
2 Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh _khóa X_ Số 12 Ctr/HNDT Chương trình 10/03/2021 Download
3 Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 Số 08 Ctr/HNDT Chương trình 24/02/2020 Download
4 Chương trình hành động thực hiện 03 NQ của TW Hội Nông dân Việt Nam Số 05 CTr/HNDT Chương trình 30/10/2019 Download
5 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh Nam Định Số 04-CTrPH/HNDT-HKH Chương trình 10/10/2019 Download
6 Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội đại biểu HND Việt Nam lần thứ VII Số 03 Ctr/HNDT Chương trình 20/05/2019 Download
7 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, Liên Minh hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 267/CtrPH-SNN-LMHTX-HNDT Chương trình 16/04/2019 Download
8 Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018_2023 Số 537/CHPH-STNMT-HNDT Chương trình 09/03/2018 Download
9 Chương trình phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông Số: 16 /CTPH-HNDT-STTTT Chương trình 04/12/2015 Download
10 Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao - Du lịch Số: 14 /CTPH-HNDT-SVHTTDL Chương trình 04/12/2015 Download
11 Chương trình phối hợp với SởLao động thương binh và xã hội Số: 15 /CTrPH - HNDT-SLĐ-TBXH Chương trình 04/12/2015 Download
12 Chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh Số: 10/CTPH: TTr – HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
13 Chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Số: 08 /CTrPH-SNN - HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
14 Chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường Số: 09/CTrPH-STNMT-HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
15 Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp Số 12/CTPH - STP - HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
16 Chương trình phối hợp với Sở Nội vụ Số: 17 CTr/HNDT - SNV Chương trình 04/12/2015 Download
17 Chương trình phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ Số:11 /CTrPH-HNDT-SKHCN Chương trình 04/12/2015 Download
18 Chương trình phối hợp với Sở Công Thương Số: 13/CTr-HNDT-SCT Chương trình 04/12/2015 Download
X