VĂN BẢN-TÀI LIỆU
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

 DANH SÁCH VĂN BẢN
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆU LOẠI VB BAN HÀNH XEM TẢI VỀ
1 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo Thông báo- Thư mời 13/05/2022 Download
2 Thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản công của Hội Nông dân tỉnh Nam Định Số 55 TB/HNDT Thông báo- Thư mời 06/05/2022 Download
3 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 84 TB-UBND Thông báo- Thư mời 31/03/2022 Download
4 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 41 /TB-UBND Thông báo- Thư mời 02/03/2022 Download
5 TB kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 _14_02_2022_ Số 23/TB-UBND Thông báo- Thư mời 14/02/2022 Download
6 Thông báo kết luận của đc Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống covid 19 Số 21 TB/UBND Thông báo- Thư mời 07/02/2022 Download
7 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số: 127 /TB-UBND Thông báo- Thư mời 20/07/2021 Download
8 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch, bệnh Covid 19 Số 81 TB/UBND Thông báo- Thư mời 26/05/2021 Download
9 Thông báo kết luật của đồng chí Trần Lê Đoài _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid 19 Số 37/TB-UBND Thông báo- Thư mời 15/03/2021 Download
10 Thông cáo báo chí về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2020 Thông cáo báo chí Thông báo- Thư mời 01/02/2020 Download
11 BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh PHỤ LỤC D25 Thông báo- Thư mời 25/12/2019 Download
12 BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh PHỤ LỤC D88 Thông báo- Thư mời 15/12/2019 Download
13 BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHỤ LỤC C15 Thông báo- Thư mời 15/12/2019 Download
14 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ô tô 18B 0956 Thông báo Thông báo- Thư mời 30/09/2019 Download
15 Thông báo kiểm tra thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 Số 13-TB/HNDT Thông báo- Thư mời 06/08/2019 Download
16 Chương trình giám sát thực hiện NĐ 55 của CP Số 02-TB/HNDT Thông báo- Thư mời 09/10/2018 Download
17 Công văn chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 3_2016 V/v chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 3/2016 Thông báo- Thư mời 18/08/2016 Download
18 Thông báo Về việc điểu chỉnh phân công cán bộ phụ trách cụm và theo dõi Hội Nông dân các huyện, thành phố Số 37-TB/HNDT Thông báo- Thư mời 07/03/2016 Download
X