CƠ CẤU TỔ CHỨC
 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI NÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh.

I. Chức năng, nhiệm vụ  của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Nam Định:

1. Chức năng:

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh.

          2. Nhiệm vụ:

          - Giúp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

          - Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phong trào nông dân ở địa phương; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các nhiệm vụ do cấp uỷ giao.

          - Tham gia xây dựng, tuyên truyền, giám sát, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

          - Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội ở địa phương trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành, chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh.

          - Tập hợp, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, kịp thời phản ánh với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để có chủ trương, biện pháp giải quyết.

          - Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp. Xây dựng quản lý cơ sở vật chất và các nguồn tài chính bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

          - Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.
II. Chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn:

1. Ban Tuyên huấn

* Chức năng

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Hội.

- Thực hiện tốt chương trình phối kết hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, hội viên, nông dân.

* Nhiệm vụ

- Tham mưu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên, nông dân; đề xuất giải pháp đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nông dân.

- Tham mưu giúp Ban biên tập xây dựng và tổ chức phát hành cuốn Bản tin nông dân Nam Định hàng quý; duy trì các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

- Tổ chức hướng dẫn các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội. Vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn hoá và xây dựng gia đình nông dân đạt gia đình văn hoá.

- Tham mưu quản lý, khai thác sử dụng trang website của Hội, hệ thống mạng và phối hợp với Văn phòng tham gia vận hành thiết bị công nghệ thông tin của cơ quan.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện chương trình phối hợp như: Ban Dân tộc, Tôn giáo, An ninh quốc phòng và Ban tuyên huấn TW Hội; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Báo Nam Định, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Sở Thông tin & truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ và các đơn vị khác theo sự chỉ đạo của Thường trực.
2. Ban Tổ chức - Kiểm tra

* Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội; giám sát và phản biện xã hội, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng thực hiện tốt công tác tổ chức, kiểm tra.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến tổ chức Hội và hội viên; hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức, kiểm tra; xây dựng hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở theo hướng dẫn của TW Hội và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; kiện toàn BCH, Ban Thường vụ tỉnh Hội, tham mưu tổ chức bộ máy cơ quan; công tác tuyển, quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động. Hiệp y công tác cán bộ; xây dựng  kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội theo phân cấp.

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội; các chỉ thị, nghị quyết trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân.

- Tham mưu thực hiện, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức viên chức cơ quan như: chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ triển khai các chương trình hành động VSTBPN nông dân tỉnh Nam Định.

- Hướng dẫn việc theo dõi, quản lý, phát triển hội viên; việc thu và sử dụng hội phí, quỹ hội. Tổng hợp, thống kê, lưu trữ tình hình tổ chức Hội (tỉnh, huyện, cơ sở); tham gia tiếp dân theo lịch của UBND tỉnh; hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Trường cán bộ TW Hội; Ban Tổ chức , Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, và các đơn vị khác theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh Hội.

3. Ban Kinh tế - Xã hội

* Chức năng

- Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và biện pháp vận động nông dân thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết TW Hội và của Tỉnh ủy, BCH Hội Nông dân tỉnh.

- Phối kết hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện các chương trình kinh tế - xã theo chức năng, nhiệm vụ của Hội.

* Nhiệm vụ

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, các mô hình, các dự án về kinh tế - xã hội của TW và của tỉnh.

- Tham mưu hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH HND tỉnh về tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

 - Vận động nông dân thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết,  giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

- Tham mưu triển khai chương trình phối hợp với Ban Kinh tế, Ban Xã hội, Trung tâm môi trường TW Hội; Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở LĐTB&XH, Sở Y Tế, Sở Khoa học & công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường, Liên minh HTX tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị khác theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh Hội.

4. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân

* Chức năng

- Tham mưu, triển khai và thực hiện công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh.

- Phối hợp các ngành tổ chức dạy nghề, tư vấn việc làm và dịch vụ hỗ trợ cho hội viên nông dân.

* Nhiệm vụ

- Theo dõi, tổ chức thực hiện và quản lý trực tiếp các dự án 120 (vốn vay từ quỹ quốc gia GQVL) của Hội từ tỉnh tới cơ sở; xây dựng triển khai thực hiện các dự án, đề án của Hội. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện dự án, chỉ đạo việc sơ, tổng kết các dự án, đề án, chương trình theo quy định.

- Triển khai, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác dạy nghề và phối hợp với các Ban, ngành Trung ương và địa phương dạy nghề cho nông dân theo Quyết định 1956 của Thủ tướng chính phủ.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai các hoạt động trong quản lý, điều hành, xây dựng và tăng trưởng Quỹ HTND các cấp trong tỉnh.

- Tham mưu, triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế luận 61 của Ban Bí thư.

- Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Nam Định.

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các ngành, doanh nghiệp… tổ chức thực hiện tốt mối liên kết 4 nhà giúp nông dân vay vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT và dịch vụ vật tư cho sản xuất nông nghiệp.

- Triển khai các chương trình phối hợp với: Trung tâm hỗ trợ nông dân nông thôn, Quỹ HTND, Trường trung cấp dạy nghề TW Hội; Sở LĐTB&XH, Sở Nông nghiệp&PTNT và các nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.


5. Văn phòng tổng hợp

* Chức năng

- Tham mưu, tổng hợp cho BCH, Ban Thường vụ, Thường trực cơ quan triển khai công tác đảm bảo việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo cơ sở vật chất, công tác nội vụ của cơ quan hoạt động theo quy định của Nhà nước và của ngành; quản lý, triển khai thực hiện đảm bảo các nguồn lực tài chính của cơ quan, của ngành đáp ứng yêu cầu cho các nội dung công việc của BCH, BTV, cơ quan tỉnh Hội.

- Tổ chức thực hiện, phối hợp với các Ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thực hiện các quyết định của BTV, BCH, lãnh đạo cơ quan, của ngành về các lĩnh vực xử lý thông tin, soạn thảo văn bản, quản lý tài chính, công tác nội vụ và công tác thi đua, khen thưởng.

* Nhiệm vụ

-  Tham mưu xây dựng chương trình công tác của cơ quan hàng tuần, tháng, quý, năm. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình công tác đã được phê duyệt.

- Thu thập, xử lý thông tin, soạn thảo các báo cáo sơ, tổng kết, công tác tuần, tháng, quý, năm để trình BTV, lãnh đạo cơ quan. Thông báo, truyền đạt các văn bản chỉ thị của BCH, BTV, lãnh đạo cơ quan đến các Ban chuyên môn, các huyện, thành Hội và các đơn vị liên quan.

 - Thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ của ngành và của cơ quan, quản lý công tác quản trị mạng và công nghệ thông tin, quản lý và phát hành các văn bản đi, đến theo đúng quy định. Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức các cuộc họp của ngành và của cơ quan.

- Trực tiếp điều hành công tác hành chính, nội vụ, tham mưu giúp Thường trực điều hành thu, chi tài chính theo phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động của ngành; đảm bảo các điều kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động thường trực và các Ban chuyên môn.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành và của cơ quan.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của thường trực; xây dựng cơ bản, quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản và các phương tiện làm việc; dự toán, quyết toán tài chính hàng tháng, quý, năm với ngân sách Nhà nước, đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an toàn cơ quan; quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cơ quan; tham mưu cho thường trực về công tác đối ngoại.

- Phối hợp triển khai các chương trình với Văn phòng TW Hội; Ban Dân vận. Văn phòng tỉnh ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và các đơn vị khác theo chỉ đạo của Thường trực phân công./.