CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN

* Ban Xây dựng Hội

(Trên cơ sở sáp nhập Ban Tổ chức Kiểm tra với Ban Tuyên huấn)

1. Chức năng

- Tham mưu công tác xây dựng, củng cố, tổ chức Hội; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội; giám sát và phản biện xã hội,tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

- Tham mưu, đề xuất, tổ chức qán triệt, triển khai công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Hội.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để phản ánh, tham mưu kịp thời với các cấp Hội có biện pháp giải quyết.

- Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217 của Bộ Chính trị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

- Thực hiện tốt chương trình phối kết hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ hội viên nông dân và tổ chức xây dựng Hội; công tác khoa học công nghệ và tham gia thực hiện bảo đảm quốc phòng an ninh.

- Thực hiện công tác văn phòng Đảng đoàn

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổ chức hướng dẫn các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho hội viên, nông dân.

- Tham mưu, triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Hội và hội viên; rà soát, đánh giá lại chất lượng tổ chức cơ sở Hội và hội viên; xây dựng hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương Hội và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội, tham mưu tổ chức bộ máy cơ quan; công tác quy hoạch,đề bạt, luân chuyển, đánh giá cán bộ và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; Hiệp y công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp;

- Là cơ quan thường trực của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hội; các chỉ thị, nghị quyết trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân thuộc thẩm quyền của Hội; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân; tham gia tiếp dân theo lịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Tham mưu triển khai các chương trình hành động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Nam Định. 

- Hướng dẫn việc theo dõi, quản lý, phát triển hội viên; việc thu và sử dụng hội phí, quỹ hội. Tổng hợp, thống kê, lưu trữ tình hình tổ chức Hội (tỉnh, huyện, cơ sở); hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở;

- Theo dõi và tng hp kết qu kê khai tài sn, thu nhp ca cán b cơ quan theo quy định.

- Tham mưu thực hiện, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan như: chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

- Tham mưu duy trì các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên nông dân; đề xuất giải pháp đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nông dân. Định kỳ đề xuất với cấp ủy chính quyền tổ chức đối thoại với nông dân.

- Tham mưu giúp Ban biên tập xây dựng và tổ chức phát hành cuốn Bản tin nông dân Nam Định định kỳ; quản lý, duy trì trang website hoinongdannamdinh.org.vn và facebook Nông dân Nam Định của Hội.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện nội dung chương trình phối hợp với lực lượng vũ trang (gồm Quân sự; Bộ đội Biên phòng; Công an); ngành khoa học công nghệ và các sở, ngành có liên quan.

- Tham mưu tổng hợp cho Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cán bộ; công tác Hội và phong trào nông dân theo quy chế làm việc của Đảng đoàn.

* Ban Kinh tế - xã hội

1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh: Phát động và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hộigắn với công tác xây dựng tổ chức Hội; Đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, dân số, gia đình, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tham mưu xây dựng các nội dung ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện phát triển các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, các dự án về phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương Hội và của tỉnh.

- Hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường; sản xuất nông nghiệp an toàn; tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tổ chức các hoạt động thực hiện những nội dung công tác xã hội trên địa bàn nông thôn.

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và các vấn đề xã hội ở nông thôn.

* Văn phòng

1. Chức năng

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

- Quản lý tài sản, tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các ban, đơn vị trực thuộc.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng chương trình công tác của cơ quan hàng tuần, tháng, quý, năm. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình công tác đã được phê duyệt.

- Tham mưu triển khai Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 42-KH/UBND, ngày 20/5/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Thu thập, xử lý thông tin, soạn thảo các báo cáo sơ, tổng kết, công tác tuần, tháng, quý, năm để trình Ban Thường vụ, lãnh đạo cơ quan. Thông báo, truyền đạt các văn bản chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo cơ quan đến các Ban chuyên môn, các huyện, thành Hội và các đơn vị liên quan.

-Thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ của ngành và của cơ quan, quản lý công tác quản trị mạng và công nghệ thông tin, quản lý và phát hành các văn bản đi, đến theo đúng quy định. Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức các cuộc họp của ngành và của cơ quan.

- Trực tiếp điều hành công tác hành chính, nội vụ, tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực điều hành thu, chi tài chính theo phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động của ngành;đảm bảo các điều kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động Thường trực và các Ban chuyên môn.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành và của cơ quan.

-Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của thường trực; xây dựng cơ bản, quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản và các phương tiện làm việc; dự toán, quyết toán tài chính hàng tháng, quý, năm với ngân sách Nhà nước, đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an toàn cơ quan; quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cơ quan.

* Trung tâm Hỗ trợ Nông dân

(Trên cơ sở đổi tên Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân)

1. Chức năng

- Là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hạch toán độc lập (đơn vị cấp 2) thuộc Hội Nông dân tỉnh; có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

- Tham mưu, triển khai và tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, tư vấn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động…giúp nông dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

- Thực hiện các hoạt động đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp, tổ chức các hoạt động dạy nghề theo quy định của luật dạy nghề; Phối hợp với các học viện, trường đại học hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho cán bộ, con em và hội viên nông dân nâng cao trình độ.

2. Nhiệm vụ

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của Trung tâm theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật.

- Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Nam Định tại xã Nam Phong - thành phố Nam Định theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất như: hỗ trợ vốn; Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp: thức ăn, thuốc, chế phẩm, phân bón, cây con giống các loại,máy nông nghiệp…; Hỗ trợ nông dân quảng bá tiêu thụ nông sản, thông tin thị trường, giá cả cho nông dân, xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sảncho nông dân;Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học trong sản xuất nông nghiệp điển hình cho nông dân tham quan học tập, giúp nông dân sử dụng vốn đạt hiệu quả. Tích cực khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, quản lý và thực hiện các chương trình dự án trong và ngoài nước.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai các hoạt động trong quản lý, điều hành, xây dựng và tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh, nhất là tăng trưởng nguồn quỹ từ ngân sách.

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tín chấp và nhận ủy thác vốn vay cho hội viên nông dân.

- Theo dõi, tổ chức thực hiện và quản lý trực tiếp các dự án 120 (vốn vay từ quỹ quốc gia Giải quyết việc làm) nguồn ủy thác từ Trung ương Hội. Xây dựng triển khai thực hiện các dự án, đề án của Hội.

- Hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà khoa học đối với nông dân, nông nghiệp thông qua các hợp đồng liên doanh, liên kết; Tham mưu kết nối, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

- Triển khai, tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề và phối hợp với các Ban của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các sở, ban, ngành ở địa phương đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề cho nông dân; Phối hợp các học viện, các trường đại học, cao đẳng tư vấn, tuyển sinh học tập nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên và con em.

- Phối hợp các Sở, ngành, các trung tâm, các tổ chức, doanh nghiệp tư vấn việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động, phối hợp tổ chức cho hội viên nông dân và con em hội viên đi xuất khẩu lao động.

- Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo về hoạt động của Trung tâm với cơ quan có thẩm quyền quản lý và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh theo dõi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.