HỘI NÔNG DÂN QUA CÁC THỜI KỲ

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNH QUA CÁC THỜI KỲ

1. Đại hội đại biểu nông dân tập thể tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ nhất (tháng 10/1976)

Tại thành phố Nam Định từ ngày 15 - 19/10/1976 với 350 đại biểu thay mặt cho hơn 1 triệu nông dân, xã viên HTX nông nghiệp trong tỉnh.

Đại hội bầu BCH gồm 35 đồng chí, Ban Thường trực Hội đồng gồm 8 đồng chí. Đồng chí Trần Tính được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Văn Tuyên, đồng chí Phạm Văn Chương giữ chức Phó Chủ tịch, đồng chí Hoàng Tân là Thường trực Hội.

2. Thi hành Chỉ thị 78 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 27 tháng 9 năm 1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 06 hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện. Thực hiện Chỉ thị số 78 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội Liên hiệp nông dân tập thể, trong hai ngày mồng 10 và 11-4-1980, Hội đồng nông dân tập thể tỉnh họp hội nghị đại biểu toàn tỉnh với 630 đại biểu, tiến hành đổi tên Hội thành Hội liên hiệp nông dân tập thể tỉnh Hà Nam Ninh, thành lập Ban Chấp hành lâm thời trên cơ sở của số ủy viên chấp hành cũ. Ban Thường trực gồm 8 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Chương được cử làm Chủ tịch Hội, đồng chí Phạm Thanh Dưỡng và đồng chí Vũ Thị Tâm  được cử làm Phó Chủ tịch Hội. Do vậy, hội nghị này có thể coi là một Đại hội lần thứ II.

3. Đại hội đại biểu Hội liên hiệp nông dân tập thể tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ ba (tháng 11/1983)

Từ ngày 16 – 18/11/1983 với 333 đại biểu thay mặt cho hơn 80 ngàn hội viên về dự. Mục tiêu của Đại hội “Ra sức tuyên truyền giáo dục vận động giai cấp nông dân tập thể, phát huy lòng yêu nước, yêu CNXH, tinh thần làm chủ tập thể, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu…

Đại hội bầu ra 39 đồng chí trong BCH, 8 đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội. Đồng chí Phạm Văn Chương được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Vũ Thị Tâm, đồng chí Phạm Thanh Dưỡng là Phó Chủ tịch Hội.

4. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tập thể Hà Nam Ninh lần thứ tư (tháng 7/1987)

Ngày 11/7/1987, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tập thể được tổ chức với 247 đại biểu. Mục tiêu của Đại hội “Ra sức xây dựng Hội Nông dân tập thể vững mạnh, vận động nông dân thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh lần thứ IV

Đại hội bầu ra 39 đồng chí trong BCH. Đồng chí Đỗ Thị Hồng Rây được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Thanh Dưỡng là Phó Chủ tịch Hội. Đại hội tập trung vào 4 phong trào mũi nhọn, “5 nhiệm vụ cụ thể” và “5 việc” cho hội viên nông dân. Tháng 10/1988, hội nghị BCH đã bầu bổ sung đồng chí Tô Xuân Giám giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Ngày 12/8/1991 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết tách tỉnh Hà Nam Ninh để tái lập tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình.

5. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Nam Hà lần thứ V (tháng 11/1992)

Từ ngày 22 - 24/11/1992 với 245 đại biểu thay mặt cho 42 vạn hội viên về dự. Đại hội đã đánh giá tình hình nông nghiệp, nông thôn và công tác Hội từ Đại hội III, Hội Nông dân Hà Nam Ninh (tháng 7/1987 đến năm 1992). Mục tiêu tổng quát của Hội trong 5 năm (1991 – 1996) là “xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, sản xuất, làm giàu, đoàn kết, dân chủ, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí trong BCH, 7 đồng chí Ban Thường vụ. Đồng chí Tô Xuân Giám được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Bá Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung là Phó Chủ tịch Hội.

Tháng 01/1997 tỉnh Nam Định được tái lập. Sau đó tháng 03/1997 đồng chí Trần Nhật Căn và đồng chí Trần Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định.

6. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ VI (tháng 10/1998)

Từ ngày 19 – 21/10/1998 với 250 đại biểu thay mặt cho 199.787 hội viên ở 10 huyện, thành, 211 cơ sở, 3.056 chi hội. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ tổng quát cho cả nhiệm kỳ là “Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nông dân, phát huy nội lực, tiềm năng và bản chất tốt đẹp của giai cấp nông dân, nêu cao vị thế chính trị của tổ chức Hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ 8 đồng chí. Đồng chí Trần Nhật Căn được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Khánh giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Năm 2001, bầu bổ sung đồng chí Trần Quốc Tư giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

7. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ VII (tháng 5/2003)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ VII nhiệm kỳ 2003 – 2008 được tiến hành trong thời gian từ ngày 15 – 16/5/2003 tại Nhà văn hóa 3/2 thành phố Nam Định với 249 đại biểu thay mặt cho 288.369 hội viên ở 10 huyện, thành, 213 cơ sở, 3.139 chi hội. Mục tiêu tổng quát của Đại hội là “Phát huy vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”. Đại hội quyết nghị thông qua Nghị quyết tập trung vào 2 chương trình công tác trọng tâm, 3 phong trào thi đua và 9 chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí. Đồng chí Trần Nhật Căn được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Khánh và đồng chí Trần Quốc Tư giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Tháng 6/2005 hội nghị BCH lần thứ 5 khóa VII bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch Hội thay cho đồng chí Trần Quốc Tư nghỉ chế độ.

8. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ VIII (tháng 9/2008)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ VII nhiệm kỳ 2008 – 2013 được tiến hành trong thời gian từ ngày 23 – 24/9/2008 tại Nhà văn hóa 3/2 thành phố Nam Định với 270 đại biểu thay mặt cho hơn 35 vạn hội viên ở 10 huyện, thành, 213 cơ sở, 3.141 chi hội. Mục tiêu tổng quát của Đại hội là “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân, vận động tập hợp nông dân vào tổ chức Hội”.

Đại hội quyết nghị thông qua Nghị quyết tập trung vào 2 chương trình công tác trọng tâm, 3 phong trào thi đua và 7 chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thành được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Khánh và đồng chí Vũ Đình Mạc giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Tháng 8/2010 hội nghị BCH khóa VIII bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội thay cho đồng chí Vũ Đình Mạc chuyển công tác. Tháng 4/2013 hội nghị BCH khóa VIII bầu bổ sung đồng chí Vũ Anh Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch Hội thay cho đồng chí Trần Quốc Khánh nghỉ hưu.

9. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ IX (tháng 5/2013)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ IX nhiệm kỳ 2013 – 2018 được tiến hành trong thời gian từ ngày 7 - 8/5/2013 tại Nhà văn hóa 3/2 thành phố Nam Định với 295 đại biểu thay mặt cho hơn 36 vạn hội viên ở 10 huyện, thành, 213 cơ sở, 3.170 chi hội. Mục tiêu tổng quát của Đại hội là “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân, vận động tập hợp nông dân vào tổ chức  Hội”.

Đại hội quyết nghị thông qua Nghị quyết tập trung vào 2 chương trình công tác trọng tâm, 3 phong trào thi đua và 10 chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Vũ Anh Hiếu, đồng chí Nguyễn Thanh Long giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Tháng 5/2014 hội nghị BCH khóa IX bầu bổ sung đồng chí Bùi Thị Thơm giữ chức Chủ tịch Hội thay đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh chuyển công tác. Tháng 01/2015 hội nghị BCH khóa IX bầu bổ sung đồng chí Tô Xuân Hiệp giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

10. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ X (tháng 9/2018)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tiến hành trong thời gian từ ngày 18-19/9/2018 tại Trung tâm văn hóa 3/2 thành phố Nam Định với 295 đại biểu thay mặt cho hơn 32 vạn hội viên ở 10 huyện, thành phố, 212 cơ sở, 3.170 chi hội. Mục tiêu tổng quát của Đại hội là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện và tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và bền vững. Làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo, khả năng liên kết, hợp tác của hội viên, nông dân. Đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ và năng lực. Nâng cao chất lượng hội viên, nhận thức về mọi mặt cho hội viên, nông dân, giúp nông dân tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, kinh doanh, có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững”.

Đại hội quyết nghị thông qua Nghị quyết tập trung vào 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 11 chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Long, đồng chí Tô Xuân Hiệp và đồng chí Đặng Ngọc Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch./.

Ban Xây dựng Hội