Hội Nông dân tỉnh triển khai hướng dẫn xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân”
Cập nhật lúc 10:41, ngày 05/06/2024 (GMT+7)
Sáng ngày 03/6/2024, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 37/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân và hướng dẫn xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân”. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo các Ban chuyênĐ/c Nguyễn Hùng Mạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 37/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện/thành phố trực thuộc Hội Nông dân huyện/thành phố”. Theo Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân là tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn; chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ hỗ trợ nông dân; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Mục tiêu hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân là hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân; tạo nguồn lực, điều kiện, công cụ để đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, góp phần xây dựng hội và phong trào nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nội dung của Nghị định như tổ chức bộ máy, hoạt động của quỹ; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị quỹ; chia tách, sáp nhập Quỹ Hỗ trợ nông dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời tham gia ý kiến và thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị định tại địa phương.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Đề án và chủ động tham mưu các văn bản triển khai Nghị định theo lộ trình, đảm bảo phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống; Tạo nguồn lực, điều kiện, công cụ để đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức hội./.

Thu Nga - Hội Nông dân tỉnh