Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 46_NQ_TW, ngày 20_12_2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII..
Cập nhật lúc 14:52, ngày 13/03/2024 (GMT+7)
Ký hiệu: Số 14-KH/HNT     
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KHÁC
X