Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc 10:33, ngày 01/04/2022 (GMT+7)
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xin vui lòng Click vào đường dẫn phía dưới để xem toàn văn thông báo!

 https://namdinh.gov.vn/portal/VanBan/2022-03/9cdb7bc2e5555d3dTB_COVID_303.pdf