Nhìn lại một năm triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Cập nhật lúc 8:11, ngày 10/03/2021 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội VII, Hội Nông dân Việt Nam xác định mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Hội là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân; kết hợp chặt chẽ phươ

 

Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết
của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII)

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề, gồm: số 04: Đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”; Nghị quyết số 05: Về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”; Nghị quyết số 06: Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Các cấp Hội trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập quán triệt các nghị quyết, xây dựng chương trình hành động. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên website; facebook, fanpage của Hội Nông dân; thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân...tạo sức lan tỏa trong các cấp hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của các nghị quyết.

Trong đó, xác định xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, được xác định là khâu then chốt như lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: Cán bộ là cái gốc của công việc.... Quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo của Đảng“Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết 05; Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ. Chủ động, tập trung rà soát lại đội ngũ cán bộ các cấp để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó góp phần quan trọng vào việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội với 209/209 cơ sở Hội; 10/10 cấp huyện và cấp tỉnh đạt chuẩn theo quy định, đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Tại Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã có 142 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở; 9/10 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện và 01 đồng chí tham gia cấp ủy tỉnh. Trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị gắn với kết quả thực hiện của người đứng đầu; thực hiện tốt phương châm hướng gần cơ sở, sát nông dân; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, để xây dựng hội viên đạt các tiêu chí người nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế với chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn và trí thức hóa nông dân. Trước mắt là xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng đối tượng kết nạp gắn với nâng cao chất lượng hội viên; không nặng về số lượng, coi trọng chất lượng; gắn quyền lợi với trách nhiệm của hội viên khi tham gia tổ chức Hội. Đó là tham gia sinh hoạt Hội, đóng góp quỹ hội, hội phí; kết nạp mới đồng thời tiến hành rà soát đưa ra khỏi hội những hội viên không còn thiết tha với tổ chức. Trong năm 2020, các cấp Hội đã kết nạp được 2.804 hội viên, đồng thời rà soát đưa ra khỏi hội 3.308 hội viên. Qua đó chất lượng hội viên từng bước được nâng lên.

Song song với đó, các cấp Hội tiếp tục duy trì thực hiện việc quản lý, theo dõi hoạt động tại các cơ sở và chi hội thông qua hệ thống sổ sách thống nhất, đồng bộ đã ban hành trong toàn tỉnh, gồm: Sổ theo dõi hội viên; Sổ nghị quyết; Sổ thu nộp hội phí, quỹ hội; sổ theo dõi hộ hộ sản xuất kinh doanh giỏi - hộ nghèo...

Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa ngày càng nhiều, một lực lượng lao động nông nghiệp đang dịch chuyển dần sang công nghiệp và dịch vụ đã và đang tác động không nhỏ tới hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Đây cũng là tất yếu của quá trình phát triển. Vì vậy, khi Nghị quyết 04 được Trung ương Hội ban hành, các cấp Hội trong tỉnh xác định: Những mục tiêu mà nghị quyết đưa ra là những định hướng lớn của Trung ương Hội trong việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động động của Hội. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua để các cấp Hội trong tỉnh tổ chức, triểnkhai, thực hiện. Việc xây dựng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với điều kiện từng địa phương đơn vị, trên cơ sở phát huy lợi thế sẵn có, như:Nghề truyền thống; nghề phụ; sản phẩm hàng hóa đặc trưng, để xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp; tổ hội nông dân nghề nghiệp với việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và ưu tiên sử dụng nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; tín chấp và nhận ủy thác từ các ngân hàng để xây dựng các mô hình.

Đến hết năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng được 41 mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp; tổ hội nông dân nghề nghiệp, trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Qua theo dõi đánh giá và tổng hợp kết quả, có một số mô hình hoạt động có hiệu quả, như mô hình nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi; nghề truyền thống ở các đơn vị Giao Thủy; Hải Hậu; Xuân Trường; Ý Yên... các chi, tổ hội được thành lập đều có quy chế hoạt động và gửi hồ sơ về tỉnh Hội để thống nhất quản lý, theo dõi...

Nhìn lại hơn một năm triển khai thực hiện 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bước đầu đã đạt được một số kết quả, góp phần quan trọng vào việc duy trì hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; khẳng định được vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

                                                                                 Đặng Ngọc Hà

                                                                              Phó Chủ tịch HND tỉnh