Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Cập nhật lúc 15:11, ngày 02/08/2019 (GMT+7)
Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8" nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1-8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

 
Báo cáo viên huyện Hải Hậu tuyên truyền, vận động nhân dân xã Hải Châu giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000 Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Ðảng. Ðồng hành cùng với công tác tuyên giáo của cả nước, từ khi thành lập đến nay ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Ðảng, của Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tiễn để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch... tác động lớn tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, thời gian qua công tác tuyên giáo toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đạt được kết quả toàn diện. Toàn ngành đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt cao; các cấp ủy Ðảng từ tỉnh đến cơ sở đều ban hành kế hoạch học tập, chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao. Cùng với việc học tập, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, bảo hiểm xã hội, văn hóa, văn học - nghệ thuật và công tác giáo dục lý luận chính trị, dư luận xã hội… đảm bảo tiến độ, yêu cầu. Ðể triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện và luôn xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Ðảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Toàn ngành đã tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức học tập chuyên đề hàng năm, sơ kết 2 năm, 3 năm thực hiện Chỉ thị, tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn ngành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh… Tích cực nắm bắt và phản ánh kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận quần chúng phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là đối với một số vấn đề phức tạp như việc thu phí tại trạm BOT Mỹ Lộc, xây dựng cổng làng tại Yên Thắng (Ý Yên), quản lý đất đai tại Rạng Ðông (Nghĩa Hưng)... Ðã duy trì nền nếp giao ban báo chí hàng tháng để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; ký chương trình phối hợp tuyên truyền với 8 cơ quan báo chí lớn của Trung ương để tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực tuyên truyền, hưởng ứng các Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng, về thông tin đối ngoại, về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Duy trì nền nếp hội nghị giao ban với các cơ quan trong khối an ninh tư tưởng - văn hóa; tham mưu đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng các trang fanpage, nhóm facebook để đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc hại trên internet, mạng xã hội. Duy trì nền nếp hội nghị báo cáo viên, cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh về tình hình thời sự quốc tế, chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và trong tỉnh. Bản tin Thông tin nội bộ được biên tập và phát hành hàng tháng với trên 7.000 cuốn, nội dung tin, bài bảo đảm tính thời sự và định hướng sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho các tổ chức đảng cơ sở và đảng viên. Trang thông tin điện tử được duy trì, hoạt động ổn định, đăng tải nhiều tin, bài trên các lĩnh vực, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố đã mở được 229 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, với 22.980 học viên. Tổ chức tốt Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 với sự tham gia của 10/10 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Công tác Khoa giáo, sưu tầm, biên soạn và giáo dục lịch sử địa phương thực hiện tốt. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và Kết luận số 41-KL/TU ngày 12-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ tuyên giáo được thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả, từ ngày 1-8-2018 tất cả 10 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã chuyển chức năng, nhiệm vụ về Ban Tuyên giáo cấp huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối cấp phòng. 

Phát huy truyền thống 89 năm và những kết quả đã đạt được, thời gian tới ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”. Tham mưu có chất lượng các dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới Ðại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xây dựng cuốn sách chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, kịp thời cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong các cơ quan báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 35, nhóm Chuyên gia, Tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Ðảng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng