Kết quả 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân”
Cập nhật lúc 10:35, ngày 17/03/2021 (GMT+7)
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc hệ thống Hội Nông dân (HND) Việt Nam, là công cụ, phương tiện, điều kiện quan trọng để tập hợp, vận động đông đảo hội viên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới: Xây dựng chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong nông thôn, sản xuất hàng hó

 

Mô hình sản xuất nước mắm của Tổ hội nghề nghiệp được vay vốn Quỹ HTND tại xã Giao Châu (huyện Giao Thủy)

Năm 2007, Quỹ HTND tỉnh Nam Định được thành lập, song song với đó, Quỹ HTND cấp huyện và cơ sở cũng được thành lập. Ở mỗi cấp có Ban vận động và Ban điều hành Quỹ. Tuy nhiên, nguồn vốn quỹ các cấp còn thấp, các khoản cho vay còn nhỏ, chưa đáp ứng được nguồn vốn vay để phát triển sản xuất của hội viên nông dân. Từ khi có Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2011-2020” của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, hoạt động Quỹ HTND các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ HND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/HNDT về chuyển đổi mô hình quản lý Quỹ HTND, Hướng dẫn số 03 - HD/HNDT về thực hiện quản lý nguồn vốn Quỹ HTND, đồng thời tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 61-KL/TU ngày 13/2/2015 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UB ngày 20/5/2015 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, sau 10 năm thực hiện Đề án, Quỹ HTND đã có sự tăng trưởng cả về quy mô, số lượng và chất lượng, cụ thể: Quỹ cấp huyện tăng từ 6 lên 9 huyện có Quỹ, số cơ sở tăng từ 108 lên 200 cơ sở có Ban vận động xây dựng Quỹ, có 8 huyện đạt 100% số cơ sở đã thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ HTND như huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên. Để tạo điều kiện cho các hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân các cấp đã chủ động đa dạng hóa nguồn huy động Quỹ HTND. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Tiêu biểu như Hội Nông dân huyện Trực Ninh, năm 2017, tổng số tiền các cấp Hội trong huyện vận động được 469 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn quỹ từ ngân sách Nhà nước. Theo đó, năm 2014, Quỹ HTND tỉnh được cấp bổ sung 1 tỷ đồng; Quỹ HTND huyện Trực Ninh: 100 triệu đồng, Vụ Bản: 400 triệu đồng, Mỹ Lộc: 70 triệu đồng; 15 xã được ngân sách cấp. Đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh quản lý tăng từ 3.889 triệu đồng (năm 2010) lên 25.666 triệu đồng (2020). Trong đó, nguồn ủy thác từ TW Hội Nông dân Việt Nam là 14.900 triệu đồng, nguồn tỉnh là 1.900 triệu đồng, nguồn của huyện là 2.611,28 triệu đồng, nguồn vốn do Hội Nông dân xã vận động 6.254,621 triệu đồng, trong đó có 6 huyện có nguồn vận động cấp huyện và cơ sở đạt trên 1 tỷ đồng. Một số đơn vị làm tốt công tác vận động tăng trưởng Quỹ như: huyện Hải Hậu có số vốn là 1.478,04 triệu đồng, huyện Giao Thuỷ có 1.202 triệu đồng, huyện Trực Ninh có số vốn là 1.185,8 triệu đồng, huyện Nghĩa Hưng có 1.279,4 triệu đồng.

Phương thức cho vay được đổi mới từ cho vay theo chi, tổ Hội chuyển sang cho vay theo dự án, mô hình Tổ hợp tác, Tổ hội nghề nghiệp theo chuỗi liên kết đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã cho vay theo 405 dự án (Quỹ TW 110 dự án; Quỹ tỉnh 22 dự án; Quỹ huyện 63 dự án, Xã: 210 dự án). Quy mô đầu tư vốn cho 1 dự án tăng lên từ 200 triệu đồng/dự án (năm 2010) lên đến 700 - 1.000 triệu đồng/dự án (năm 2020), số tiền vay trên 1 hộ được tăng lên từ 10 triệu đồng/hộ lên tối đa đến 100 triệu đồng/hộ. Hỗ trợ cho khoảng 2.000 hộ nông dân có thêm vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động. Trong quá trình triển khai cho vay vốn, Hội Nông dân các cấp đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các quy định của Điều lệ Quỹ, từ bình xét chọn hộ vay, lập dự án, công tác thẩm định, giải ngân, kiểm tra hoạt động vay và sử dụng vốn tới từng hộ vay, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và có tăng trưởng hàng năm. Điển hình như: mô hình nuôi cá Bống Bớp tại Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng), Tổ hội nghề nghiệp sản xuất nước mắm tại xã Giao Châu (Giao Thủy), Tổ hợp tác Nuôi cá trắm đen tại xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc), Tổ hợp tác Chăn nuôi bò sinh sản tại xã Yên Hưng (Ý Yên)…

Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ cho các đồng chí cán bộ huyện, cơ sở và các tổ trưởng tổ vay vốn nhằm cung cấp thêm kiến thức về nghiệp vụ vận động, quản lý nguồn vốn vay và nghiệp vụ cho vay vốn. Bên cạnh đó, mỗi năm Hội Nông dân các cấp còn tổ chức trên 200 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 20.000 lượt hội viên, phối hợp đào tạo khoảng gần 100 lớp đào tạo nghề ngắn hạn. Trong đó trực tiếp đào tạo khoảng 13-15 lớp sơ cấp nghề cho khoảng 400 lao động, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp hộ vay sử dụng đồng vốn có hiệu quả, phát triển kinh tế và bảo toàn được vốn vay.

Với nguồn vốn trên, Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng để tạo ra nông sản có chất lượng, hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những hiệu quả mà Quỹ HTND mang lại.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện và Ban vận động Quỹ ở cấp cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, nâng dần chất lượng. Tiến tới thực hiện ủy thác số khâu trong giải ngân quỹ cho Quỹ cấp huyện.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm cấp bổ sung nguồn quỹ từ ngân sách, đồng thời kêu gọi các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tăng trưởng Quỹ hàng năm để xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng Tổ hợp tác, Hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp sản xuất theo hướng giá trị, gắn kết hội viên với Hội; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên nông dân./.

Trần Thọ Đan

Giám đốc Trung tâm Dạy nghề & HTND