Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi hội quý I năm 2019
Cập nhật lúc 7:51, ngày 15/01/2019 (GMT+7)
1. Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) gắn với phát triển hội viên mới.

 2. Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp từ tỉnh tới cơ sở, cụ thể hóa một số nội dung, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

3. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

4. Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đăng ký một nội dung thực hiện trong năm 2019 như: Việc thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa XII; Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn nông thôn.

5. Đăng ký chỉ tiêu thi đua, lựa chọn việc làm cụ thể của chi hội trong năm 2019 để tổ chức triển khai thực hiện.

6. Vận động hội viên nông dân chủ động sản xuất vụ xuân theo đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo giống và các điều kiện sản xuất. Tuyên truyền và vận động con em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019./.

                                                                                    Ban Biên tập